உலகத் தரம் வாய்ந்த கல்விக்கு பாரதம் தயாரா?

உலகத் தரம் வாய்ந்த கல்விக்கு பாரதம் தயாரா?

கல்வி ஒவ்வொரு நபர் மீதும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.  நாம் அனைவரும் உலகத்தரம் வாய்ந்த கல்வியை விரும்புகிறோம். உலகத்தரம் வாய்ந்த கல்வி என்பதன்
NEP 2020: தமிழகம் எங்கும் மக்கள் வரவேற்ப்பு (பகுதி-2)

NEP 2020: தமிழகம் எங்கும் மக்கள் வரவேற்ப்பு (பகுதி-2)

NEP 2020: தமிழகம் எங்கும் மக்கள் வரவேற்ப்பு (பகுதி-2) இந்த 2-பகுதி கட்டுரை, புதிய கல்விக் கொள்கை, அதைச் சுற்றி உருவாக்கப்பட்ட சர்ச்சைகள், இந்த சர்