உலகத் தரம் வாய்ந்த கல்விக்கு பாரதம் தயாரா?

உலகத் தரம் வாய்ந்த கல்விக்கு பாரதம் தயாரா?

கல்வி ஒவ்வொரு நபர் மீதும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது.  நாம் அனைவரும் உலகத்தரம் வாய்ந்த கல்வியை விரும்புகிறோம். உலகத்தரம் வாய்ந்த கல்வி என்பதன்